Skip to content
shutterstock_527458141
Sam Himelstein, PhD

Qajeelfama bittaa haaraa

Amantichi barbaadamu sun kam akka ta’e waan hin beekamneef, warri yaada kana faalleessan fi warri sosochii dhaloota haaraa hin hordofne dhiibbatamaa, hari’atamaa, qalamaas jiru (eegalaniiru). 285: Seensa Waliigalaa Boqonnaa Tokko: Uffata Qo’annaa Fakkii Fakkii qo’achuun akka barattoonni haalicha ilaalanii hubatan godha. These directives can be drived from the federal used directives or can be formulated at region and bureau level. Yakkoota kanaan dura sadarkaa isaaniif bahee, qajeelfama adabbii isaa haaraa keessatti irra deebiin sadarkaan isaani haala kamiin fooyya’ee akka bahe hubachuun hojjirra ni olchu. Directive is a rule that should be followed at different levels of bureau structure. Z ture jijjirudhaan tartiiba haaraa L irraa eegalu uumee kitaaba barnootaa maxxansee barsiisuu eegaluun wal qabatee gutummaa Oromiyaa keessatti ummanni Oromoo keessumaa barattoonnii fi barsiiftonni mormii guddaa muldhisaa jiru. Apr 28, 2017 · FEBRUARY 9, 2017 By Qeerrooin ODUU/NEWS1 COMMENT. Paartiin Badhaadhinaa gaaffii Ummanni Oromoo qabu bu’uura irraa kan deebisu akka ta’e Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr. Haala inni uummata ija tokkoon ilaalee biyya tokko ijaaruuf ifaajaa jirutti, imaammanni dhoskaa, Oromoo barumsarraa fageessuun doofomsanii bituu jiraachuun isaa akka dammaqu isa taasise. Biiroon Maallaqaa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa, buuura Labsii Sirna Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenya Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk 157/2002 keewwata 65(2) tiin aangoo kennameef irratti hundaa'uudhaan qajeelfama kana baasee jira. Baankiin Itoophiyaaf haaraa ta'e kuni biyyoota adda addaatti maqaa gara garaa qaba. Dipaartimatoota hojimaata kaayizanii hojjirra oolchan lakk. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja'aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Garuu jalqabamuu qaba. Gabtee 1: Gabaasa Kaayyoolee Tarsiimoo'aa Kallattii Madaallii L ak k Kallat tii Mada allii Kaayyolee Tarsiimawaa Safartuu Mannii Wagga a 5 Raaww ii Hanga Bara darbee Karoora Waggaa Kurmaanaa 4ffaa Ji’a Waxabajjii Hanga Kurmaanaa 4ffaa Hanga Ji’a Waxabajjii Raawwii Karoora Waggaa Keessaa (%) Karoo ra Raawwii %n Karoora Raaww ii %n 1 Maamila 1. Fiilmiin kun seenaa jaalalaa irratti kan hundaa’e si’a ta’u ergaan isaa garuu jaalalli walii yaaduu wal tumsuu fi wal gargaaruu akka ta’e ibsa jedha directorri fiilmichaa fi fiilmii kana keessattis taatoo ta’uun kan hirmaate dargaggoo Getachew Niguse Gobbuu. Abiyyi Ahimad fuula feesbuukii isaanii irratti odeeffannoo kennaniiru. Kanaafuu jarreen warra nutu caalaa kanaaf goonkumaa hinmijatu. Directora fi gulaalaa fiilmii kanaa Mulugeta Haile Gurmu Dandeettii Fiilmii barreessuu attamiin akka horate akkasmas fiilmii cancala jaalalaa jedhu tattamiin qophaa'eef bu'aa ba'ii fiilmii qopheessuu keessa jiru nuuf ibsee jira. sirrii ta’e beekuun barbaachisaadha. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa Dec 19, 2016 · Haala yeroo ammaa Impaayera Itophiyaa ilaalchisee Labsiin Yeroo Hatattamaa Wayyaanee Aangoo irra tursuuf Wixxifata Mayii ti Basaastuu fi Basaastummaa” Da’annoo Godhachuun Olola Qabsoo fi Qabsa’ota Bilisummaa Oromoo irratti oofama Jiru Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. Nageenyaa fi eegumsa uummata bal’aa fi kunuunsa naannootiif taasifamuu qabuu akka hin taasifamne taasisa kanaan qajeelfama kanaan dura qophaa’ee hojii irra jiru irradeebiin akka fooyya’u gochuun rakkoo bulchiinsa kitaabaa irratti mul’ate furmaata kennuuf Biiroon Barnoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa qajeelfama kana fooyyessuun qopheessuun barbaachisaa ta’ee argamee jira. Sirni gabrummaa, bittaa abbaa irrummaan durfamu, ummatoota lafa irraa buqqaasuu dhaan ofii fi waaheloota isaa saaminsaaf hiriiran waliin ummatoota sadarkaa kanaan dura mul’atee hin beekneen hiyyoomse. Dargaggoonni olola farreen nageenyaan dogoggorfamuu akka hin qabne dhaamame 3. Mannis qajeelfama kana irratti marii bal’aa gaggeessee kallattii barbaachisaa kennee jira. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu Abbaan Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa deddeebii fi baasii hin barbaachifneef saaxilamuu tajaajilamaa/ maamilaa furuu fi tajaajila siya’ataa,hawwataa fi yeroo qusatu kennuuf tajaajiloota kanneen akka: Heeyyama ogummaa Ijaarsa walii gala haaraa kennuu Heeyyama ogummaa WASHINGTON DC — Fiilmiin afaan Oromoo haaraan kan mata dureen isaa Qurxama jedhu dhiyeenya kana eebbisamee jira. www. com Oromoo barreessuu fi dubbisuu danda’aniin OPDO haaraa hundeessuun bittaa umrii dheereeffachuuf shira uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti xaxamaa jiru ta’uu hubannee jirra!! 1 Sadaasa 11 bara 2011 Finfinnee Qabiyyee Ergaa 6 Dursa 9 1. Waanin kaasuu barbaadu garuu akka kiyyattii, gitni bittaa garee lamaan kun bifa isaanituu adda adda malee isaan Oromoof tokkuma, sabaabni isaas sirni kiyyoo gabrummaan ummata Oromoo fi Oromiyaa irratti dirriirfame kuni dantaa gita bittuu Habashotaa kan walii gala kan eeguu fi tiksuu malee dantaa Oromoo kan eguu fi tiksu miti. dubbiin ijoon , wayyaaneen kana hundaa kan taasiftu, ilaalcha ishee haaraa fi warra sammuu dhiqxee waan ishee itti naqxe (gaazexessitoota) bara ishee bobbaasuuf akka tolufittidha. doc is worth reading. 16 2 9. Mirga argachuuf wareegama kafaluun haaraa miti. Erga seenaniis adduyaa haaraa keessa akka seenanii fi jannata lafarraa keessa akka dhufan ofirratti arguu eegalan. Salphinaa fi gadadoo mul’atee hin beekneef saaxile. Lachan isaanii gidduuttis walitti bu’iinsa uumuu danda’a. Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, labsii kana keessatti: 1)" Mana Maree Bulchins. aa" jechuun, Mana MareeBulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. Seensa Akka sagantaa siyaasaa irraa hubatamutti ABO kan dhaabbateef Oromiyaa walaboomtee fi dimokraatik repablik taate utubuu tahuun ni hubatama. Mararaa irratti raawwate balaaleffachaa, haal-duree tokko malee akka gadhiisus gaafata. Kanaanis naga eegsisaan sakattaarratti hirmaate kamiyyuu ragaalee sakattaa sana osoo hin-raawwatiinis tae erga raawwateen booda argate qaama isa ilaallatu beeksisuurraan kan hafe dirqama icciitiin eeguu qaba jedha. Kun ittumaa namoota bittaadhaan miidhamee fi warra bittaa mootichaa fi sirna bulchiinsa isaa ayyaaneffatan gidduutti ibidda qabsiisuu dha. 13 2 6. ABOn Baga waggaa haaraa 2017 geessan jechuun maqaa GS-ABO fi miseensota ABO maraan dhaamsa gammachuu isiniif dhiheessa. Mirga, dirqamaafi faayidaa ilaalchisee xalayaa kanuuma ibsu ni keennama. Jan 01, 2014 · Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. L. Baasiiwwan qajeelfama 1/12 jedhu kan hinhordofne, kan akka bittaa meeshaalee fi tajaajilaalee, manni hojii mootummaa tokko qajeelfama bittaa meeshaalee mootummaa sirriitti hordofee gaaffiisaa ragaalee deeggaran, fkn qaboo yaaii barbaachisummaa meeshichaa ykn tajaajilichaa ibsan, waliin dhiheessuu qaba. 14, 2020) Nov 01, 2014 · Gabaasa ji'a waxabajjiibsc 1. Ergasii sirna gita bittaa nafxanyaarratti hadheeffatee qabsaa’uu eegale. 94 3. Dhiyeenyatti kan hundeeffame Daayreektar Olaanaa Abbaan taayitaa Kominikeeshinii Ityoophiyaa obbo Baalchaa Reebaa akka himanitti mootummaan sirna komunikeeshinii mijeessuf hojjechaa jira jedhan. Finfinnee, Gurraandhala 16, 2012 (FBC) – Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa Niiwzarlaand irraa deeggarsa Birrii biiliyoona 1. Heerri hojii irra jirus qajeelfama qoodama aangoo qaamota Mootummaafi wal too’annoo haala hordofuun, akkaataa hojii ifa ta’eefi hirmaannaa uum-mataa haala cimsuun, gurmaawina Mootummaa gaafatamaa ta’eefi ga’umsa qabu bifa agarsiisuun, hirmaannaa uummataa bifa fooyya’een akkaataa mir- View the latest breaking news and daily news for Oromia, Ethiopia, world, entertainment, politics and health at OromiaMedia. 2. Qajeelfama dhaabbatichaarratti hundaa’ee buusii miseensummaa kan kafaluu fi yookiin haaraa yoo Sirna dimookraasii seerota armaan olii guutatee filannoo geggeeffameen: hoogganoota filaman, mootummaa ijaaramu, qoondaalota waajjira mootummaatti ramadaman, murtii qondaalota kanneeniin darbu, imaammata murtaahu, heera tumamu , seera bahu, ajaja fi qajeelfama darbu qofatu ummata biratti fudhatama qabaatee seerawaa ta’a. OMN: Abbummaan Eenyuuf? Qophii Mooraa Ejensii Bittaa fi Dhabamsiisa Meeshaalee MNO irratti xiyyeeffate. Seenan Afrikaan humnoota alaatin koloneeffamuu marsaa sadi'itti qooddamuu danda'a: kan bara durii, bittaa Arabaa, fi koloniyaalizimii Yuurooppiti. Kun hundi irratti raawwatamee iyyuu nagaa hin arganne. 14 12 10 10 10 100 10 10 100 2. Hiika . The file contains 174 page(s) and is free to view, download or print. Jechota afaan Swidin gara afaan Oromootti hiikuf kanan yaale waanan ogummaa afaan jijjiruu qabaadheef miti. Kan duraan Oromoota waliin akka socho’u kadhatamee dide, kadhatee itti makame. Demelash Nigatu Advocate & Legal Advisor, Adama, Shewa, Ethiopia. 88 90 89 98. Guca Qabsoo Oromootiin. Qajeelfama bitta whg bara 2009 bahee, 93. 2 1 2. Labsiin kun "Labsii Sima Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenya, Mootummaa Naannoo Oromiyaa M rrtee~suf Bahe Lakk 157/2002" jedhamee , waamamuu ni danda'a. org Tajaajila Baankii Biyyaalessaa Afrikaa fi bittaa bilbila sochootuu irratti kan mari’atamu walga’iin Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Kumootaan kan lakkaa’aman wareega qaamaa fi qalbii waan baasaniifi. Seensa 11 Warraaqsa Oromoo amma deemaa jirurraa waan barannee fi daandii fuula duraa Adoolessa 2016 1. Danbii fi qajeelfama caal-baasii fi bittaa mootummaan bahee jiruu hojii irra olchuu dhabuu Dhaabbileen misooma bu’aa ofiitiin buluu qabu kan jedhu huubachiisu dadhabuu fi rakkoolee gama DhMMO muudatan atattamaan fala kaa’u dhabuu Tarsimoo gabaa bilisaa DhMMO akka huubatanii ciminaan gabaa keessatti dorgomani irratti hojjechuu Bittaa fi gurgurtaan lafaa fi lafaan wlqabatan gaggeeffamaa ture karaa gocha seeraan alaa fi lafti magaalaa misooma barbaadamuuf akka hin oolle taasisaa kan taure waan ta’eef imaammatni kuni sirna gabaa lafaa amansiisaa ta’e diriirsuun fala kan kaa’u dha. 1:17 – Christ sent me to spread the good news. Uummanni oromoo yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti olseenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni oromoo qabatee socho,aa jiru ni fardeessa malee milkaa,ina diinota farra qabsoo oromoo ta,aniif karaa hin banu. Jiraattonni nagaafi tasgabbii ummataa kabachiisuuf labsii yeroo hatattamaa bahe ni deggerra jedhan Nov 01, 2014 · Raawwii hojii dabale (%n) 95 87 90 90 89 98. 8 2 1. Kutaa Lama Keeyyata 1. Daarektoreetii Hordoffii fi Gamaaggama Damee Dinagdee. Waggaa haaraa ittoo lukkuu, Foon , dhugaatii malee simachuunis hin baratamne. taasisuu Qajeelfama ifa ta’e kennuufi ammaa ammaa barattoota to’achuurraa of qusachuu. 1. Fayyadamummaa dinagdee dargaggootaaf qar. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa Finfinnee, Hagayya 22,2011 (FBC) – Fooyya’insi sirna bittaa fi dhiyeessi qorichaa irratti erga taasifamee jijjiraamni mul’achaa jiraachuun ibsameera. Tokko tokkoonis akka armaan gaditti ifee jira. Wanti nurraa barbaadamu waan xiqqoodha, oftoo’achuu, fedhii ofii daangessuu, dhiibbaa aadaa fi ollaa jalaa bahuu, Qabsaa’aa kaayyoo qabu ta’uudha. Ammas ta’e durattis qabsoo eenyummaa Oromootiif goototni qabsaa’an lakkoofsi bira hinga’u. Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa deeggarsa argameen meeshaalee yaala fayyaa bituuf Dhaabbata Dhiyeessii Idil Addunyaa ‘Proojak EN’ waliin waliigaltee mallatteessera. Ummata biratti, koloniyaalizimii Afrikaa kan jedhu sadan kana keessaa isa dhumaa akka ibsutti beekkama. 10 2 3. Warreen har’a carraa argannee lubbuun lafa kanarra jirru qabsoo barnootaa, siyaasaa, dinagdee barreessuu keessatti qooda nurraa eegamu fudhachuu yoo baanne dhiigniifi lafeen isaanii Haaluma kanaanis bittaa meeshaalee, tajaajila gorsaa fi ijaarsa gaggeessuun deeggarsa kennuu akkasumas galii abbaa seerummaa walitti qabame sassaabuun tireezyarii mootummaatti dhangalaasuu fi baajata mana murtichaaf ramadame seeraa fi qajeelfama faayinaansii irratti hundaa’uun kaffaltii addaa addaa raawwachuun gahee isaa taphachuu irratti argama. On the other hand, many issues that I raised in my book last time are becoming to Ethiopian current issues Mannis qajeelfama fooyya’ee dhiyaate kana irratti mari’atee kallattii hojii gaggeessitootaaf kennee jira. Mar 31, 2017 · Ibsa Koree Hojii Raawwachiiftuu Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Demookraasii (TUBD). 94 95 94 98. 8. Songs tell a story, offer praise, and deliver truth in a package that opens the heart and stirs the emotions. Garuu yeroo afaan kana baranu anas ta’ee Oromoota naannoo kiyya jiran Haala inni uummata ija tokkoon ilaalee biyya tokko ijaaruuf ifaajaa jirutti, imaammanni dhoskaa, Oromoo barumsarraa fageessuun doofomsanii bituu jiraachuun isaa akka dammaqu isa taasise. Apr 27, 2017 · Shiftoonni tigiraay irraa uummata oromoo lafarraa fixuudhaaf dhufan gaafa biyya oromiyaa seenan uffata qumxaa fi bishaan harakatti qabatanii biyya badhaatuu fi biyya qabbanaa oromiyaa jiituu seenan. qulqulina. (SBO/VOL - Waxabajjii 03,2017) Biiroon Barnoota OPDO Oromiyaa keessatti tartiiba qubee Afaan Oromoo A B C E F…. walitti makamuu Paartilee ADWUI tiin, waa’ee Paartii haaraa hunda’e ilaalchisee, Dr. (Feb. Waggaan haaraa kunis waggaa ummatni Oromoo harqoota gabrummaa jalaa bahee bilisummaa isaa itti gonfatu, bara diinni ummatootaa itti jilbeenfachiisamee kabajamuun mirgi ummatootaa itti mirkaneeffamu akka tahu hawwina. doc · 583. 1:17. Qabsoon walharkaa fuudhii waan ta’eef, har’arra bori akka wayyu dagachuun nurra hinjiraatu. Dambii fi qajeelfama eegee bittaa qabeenyaa raawwate (%dhaan) 100 90 95 95 94 98. 10 ramadame 2. Gaaffii yeroo dheeraa manneen barnootaa afaan Oromoo magaala Finfinnee Injifannoo qabsoo dabreen horatametti abbaa tahuuf haqa qabaattanillee, injifannoo haaraa ummanni wayta ammaa isin irraa eegu galmeessitanii qabsicha boqonnaa itti aanutti ceesisuuf hiriiras tahee gahummaa jaarmayummaa abdachiisaa irra hin jirtan. Daareektoreetiin dhimma hojii dhaabbilee Arjummaa fi Waldaalee Labsii Bulchiinsaa fi to’annoo hojii dhaabbilee Arjummaa fi Waldaalee to’achuuf sadarkaa Fedaraalaatti bahe lakk. Qabsoo bittaa faashistummaa Dargii dhabamsiisuuf adeemsifame. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose’aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO’ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006 B. Injifannoo qabsoo dabreen horatametti abbaa tahuuf haqa qabaattanillee, injifannoo haaraa ummanni wayta ammaa isin irraa eegu galmeessitanii qabsicha boqonnaa itti aanutti ceesisuuf hiriiras tahee gahummaa jaarmayummaa abdachiisaa irra hin jirtan. The Sumerians, Kemetic and Oromo April 9, 2015 Posted by OromianEconomist in Africa, African American, African Literature, Ancient African Direct Democracy, Ancient Egyptian, Ancient Rock paintings in Oromia, Chiekh Anta Diop, Language and Development, Meroe, Meroetic Oromo, Oromo, Oromo Culture, Qubee Afaan Oromo. Jul 23, 2016 · Qajeelfama Raawwii Bittaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk 02/2004. SANYII GARA BOODAA (Ulfa ji’a 3-9tti jiru) KUTAA 3 Mataa ofiin dura namoota biroof duursa kennuu baarbaadu; keessumaa abbaan warraa isaanii yookan miseensonnii maatii biroon isaan caalaa nyaachuu yookan kan irra fooyyee qabu nyaachuu isaanii Oct 05, 2016 · Qeerroo Bilisummaa Oromoo, diina dhala namaaf naasuu hin qabne irratti finciluun mirga ummata keessaniif falmaa irratti argamtan; Akkasumas deggertootaa fi firoottan QBO. Yaa’iin kun hagayya 25 kan itti fufe yoo ta’u, karoora yaa’ii mooraa, ilaalchisee qajeelfamni haaraa qoratamee dhiyaateera. 545 Mal · 14 Personen sprechen darüber. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 4 1 4. 6 1 6. 5 1 5. 12 2 5. Mar 15, 2020 · Sirboota Afaan Oromoo haarawa Awash Post irratti dhaggeeffadhaa. Jul 16, 2014 · Amantii gara 6,000’tti lakkaawamu hordofamu keessaa warri adduunyaa tokkummeessan amantii tokko qofa barbaadu. Kaffalaan taaksichaa bittaa fi gurgurtaa hiikni irratti gaafatame irratti ragaa sirrii fi guutuu ta’e rogummaa qabu kan dhiyeessee fi bittaa fi gurgurtichis haala kamiiniyyuu akkaataa iyyata dhiyaate irratti ibsameen raawwatamuun isaa yoo mirkanaa’e kana irratti hundaa’uudhaan hiikni kenname Abbaa Taayitichaa ni dirqisiisa. save Save Karoora Muktar Kan Bara 2003 For Karaa biraatiin sirni bittaa fi bulchinsa qabeenyaa magaalotaa Qajeelfama fi tumaalee bahan hojiirra oolu Pireezidaantiittiin yemmuu buufata xiyyaaraa Aksuum gahanis Pireezidaantii Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Tigiraay Doktar Dabratsiyoon Gabramikaa’eel, Af-yaa’ii Mana Maree Federeeshinii aadde Keeriyaa Ibiraahimiifi qondaaltoota mootummaa naannichaan simannaan ho’aan godhameefii jira jedha odeeffannoon Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Tigiraay irraa arganne. Dhimmoonni kun hojii baayee boonsaa bara kana raawwatamanii dha. Madda-FBC Ministirri Muummee Hayilamaariyaam Dassaalanyi kaabineesaanii haaraa Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf dhiyeessuun raggaasifatan “Filannoon miseensota kaabinee haaraa kun dandeettii, kutannoofi bu’aa qabeessummaa bu’uura kan godhatedha!”Ministira Muummee Hayilamaariyaam Dassaalanyi Jan 21, 2014 · Mootii saba tokkoof dhaabatee isaan kaan immoo miidhe jajachuun waliin jireenya saba Itoophiyaaf homaa bu’aa hin qabu. Lixa Harargee Biyyoo Karaabaa ykn naannoo Doobbaa keessatti itti gaafatamaa ykn ajajaa Humna Ittisa Ummataa ta’uun ajajaa fi qajeelfama dhaaba isaa ABO irraa fudhatee dirqama isaa ba’achaa ture. 9 argate. Labsii dhimma hojjataa fi hojjachiisaa 377/1996fi walta’iinsi gamtaa kana dabalatee qajeelfama mootummaan yeroo yeroon baasu fi gara fulduuraas baasu waliigaltee hojii duukaa akka kutaa tokkootti kan lakkaawamu ta’a. Nov 02, 2017 · Aadde Aggizhee Iwnatuu kan jedhaman jiraataa Magaalaa keenyaa ganda Majaa Qilxootaa keessatti mana jireenyaa argamu mana ragaan isaan mana hojii keenya keessatti qaban yeroof argachuu waan hin dandeenyeef faayilli yeroo bu’uura qajeelfama adeemsa lakkaa’iinsa qabiyyee gurmaa’iinsa ragaa lafa magaalaa Lakk. it is a legal company provide legal service to any person with consideration and also give free legal service for Nov 01, 2014 · Raawwii hojii dabale (%n) 95 87 90 90 89 98. PEOPLES ALLIANCE FOR FREEDOM AND DEMOCRACY (PAFD) Koreen Hojii Raawwachiiftuu Tumsa Ummatootaa bilisummaa fi dimokraasii walgahii isaa dhaabbataa lammaffaa Bitootessa 28 hanga 29, 2017 adeemsifatee jira. 88 2. BPR Manuals Monday, 05 January 2009 22:13 - Last Updated Monday, 23 May 2011 16:25 Business Process Reengineering Manuals Afan Oromo Version (Ms-Word-2003 format) Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee bajata bara 2012 (A. Gefällt 5. 1. edited, Final Version. Heerri hojii irra jirus qajeelfama qoodama aangoo qaamota Mootummaafi wal too’annoo haala hordofuun, akkaataa hojii ifa ta’eefi hirmaannaa uum-mataa haala cimsuun, gurmaawina Mootummaa gaafatamaa ta’eefi ga’umsa qabu bifa agarsiisuun, hirmaannaa uummataa bifa fooyya’een akkaataa mir- Bittaa meeshaalee, tajaajila gorsaa fi ijaarsa gaggeessuun deeggarsa kennuu akkasumas galii abbaa seerummaa walitti qabame sassaabuun tireezyarii mootummaatti dhangalaasuu fi; Baajata mana murtichaaf ramadame seeraa fi qajeelfama faayinaansii irratti hundaa’uun kaffaltii adda addaa raawwachuu, Nov 01, 2014 · Gabaasa ji'a waxabajjiibsc 1. Songs go where evangelism, witnessing, and planned outreach sometimes cannot go. 286 1. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Ilu Aba Bor Zone Communication Affairs Seenan Afrikaan humnoota alaatin koloneeffamuu marsaa sadi'itti qooddamuu danda'a: kan bara durii, bittaa Arabaa, fi koloniyaalizimii Yuurooppiti. Biiroon Maallaqaa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa, bu'uura Labsii Sirna Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenya  Labsii Sima Bittaa Bulchiinsa Mootummaa. 35,677 likes · 233 talking about this. Raawwii hojii dabale (%n) 95 87 90 90 89 98. 3 1 3. godha. Ati Kiristaana kan ta’uu dandeesse sababa Kiristoos gara jireenya kee dhufeef qofa. Daareektooreetiin hordffii fi gamaaggamaa raawwii karooraa misooma dareektaraan kan gaggeeffamuu fi itti waamamin isaa ittigaafatamaa damee hordoffii fi gamaaggamaaf ta`ee,garee hordoffii fi gamaaggama shan of jalatti qabatee akka gurmaa`uu godhamee jira. Dec 02, 2016 · Kun ammoo waan haaraa osoo hin taane, waanuma amma duras raawwachaa ture waan ta’eef, mootummaan wayyaanee karaa ittiin Dr. Aadam Mahaammad Diimaa/ Galmoo Boruu deggeraa jabaa ABO ture. Kana waa heddun dhugeessun danda’a. 621/2001 fi dambii fi qajeelfama dhimma hojii kanaraawwachiisuuf qophaa’e irratti hundaa’ee dhimma hojiilee dhaabbilee Arjummaa fi Waldaalee Naannoo keenya Oromia State University Teeknooloojiin To’annoo Saffisaa, Balaa Tiraafikaa Sababa Saffisaan Ga’u Ni Hir’sa Jedhame Finfinnee, Gurraandhala 22, 2012 (FBC) – Teeknooloojiin to’annoo saffisa konkolaattootaa haaraan hojiirra oolaa jiru balaa tiraafikaa sababa ariitiin ga’u hir’isuurratti shoora olaanaa qabaachuu ibsame. Keessattu waarra dhiiraf walqunnamtii saalaa turtii gabaaba qabaachuun qaani ta’u danda’a. Haallan ummatoota irra gahan kanneen keessatti kan ummata Oromoo ammoo addatti ilaalama. 21 2 14. Readbag users suggest that Microsoft Word - Oromiffa final version new. 22 FEBRUARY 9, 2017 By Qeerrooin ODUU/NEWS1 COMMENT. Amantaa uummataa Bittaa abbaa lafaa jalaa baanee bittaa siyaasaa jala hin seennu. BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. Kanaafis gammadi! Gabaasi odiitii fi kan koree boordii fi toannoo dhiyyaate mirkanau isaa Adeemsa hojii bittaa fi gurgurtaa WHG gaggeessu, WHG qajeelfama bitta fi gurgurtaa ittiin raawwatu qabachuu isaa, Qajeelfamaan hojjechuu fi gattiin meeshaa/omiisha murtaee hojii irra ooluu isaa, Meeshalee miseensii. 15 2 8. Gahumsa madda faayinaansii. isaa. Gama biraatiin Yaanni buuuraa seerummaa yakkaa kallattii imaammata Heera Mootummaatiin yoo ilaalamu gaaffii mirga namoomaa taee kan dhihaatu taa. Gefällt 991 Mal. Jun 14, 2016 · Akkamiin turtii walqunnaamtii saalaa dheeressuu danda’uu? Wantoota dafanii xumuruu hin barbaadamne keessa inni tokko walqunnamtii saalaa dha. Inistiitiyutiin Pilaanii Magaalota Oromiyaa danbii lakk. Bittaa Bara KGT darbee kana keessatti hojiin bittaa salphaa hin taannee hojjatamee ture jira. doc · 1,391. Bittaawwan gurguddoo Addaa Addaa baroota 2003-2007 keessa raawwataman Machinaries Purchased By ORA, during 2004-2006 Item Equipment Type ABOn Baga waggaa haaraa 2017 geessan jechuun maqaa GS-ABO fi miseensota ABO maraan dhaamsa gammachuu isiniif dhiheessa. docx Rauwwii bittaa hojii damee ijaarsa akka naannichatti jiru ijaarsa manneen hojii Qajeelfama koree pirojekti irra darbuot irraui hundaa'e torbe lama, laman  6 Sep 2018 Naannoo Oromiyaa Lakk 02/2004. 1 Cor. 18 2 11. 7k · 666 · No · View · qajeelfama bulchiinsa mana kuusa WHG. Itti fayyadamummaa qabeenyaa fooyyessuu (F2) 1. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats Directive is a rule that should be followed at different levels of bureau structure. . Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. fi. Oct 05, 2016 · Ibsa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) (Muddee 27, 2016) Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa dhaabbataa Mudde 16 – 25, 2016 gaggeeffateen haala Dhaabaa fi QBO, akkasumas, haala Ummata keenyaa, haala diinaa (mootummaa TPLF/EPRDF), haala Godina Gaanfa Afriikaa fi kan Idil-Addunyaa irratti marii fi xiinxala bal’aa gaggeessee murtiilee jajjaboo QBO daran Bittaa fi caalbaasiin gaggeeffamu iftoomina, si’aayinaa fi qulqullina haala barbaaddameen kan hin qabaanne fi raawwiin isaas harkifataa ta’uu . This is my book “Freedom Letter” on internet, which was published in 2015. Kana malees sirni kiraa sassaabdummaa seeraa fi Qajeelfama Mootummaa Bu’aa dhabsiisa. Kana waan ta’eef, ABOn hidhaa mootummaan wayyaanee Dr. Amantaa uummataa Aguuggiin kan shallagamu qabu akkaataa qajeelfama sadarkaa iyyumaa federaalatti tumametti 200%- 500% ta’uu qaba. Kanaafuu, manneen murtii Afdubbattoota seeraa malee, seera haaraa uumuun yakkoolee haaraafi adabbiiwwan haaraa uumuun dhorkaafi kan hindandeenye tauu agarsiisa. akkata Saddrakka ijarsa gareewwan haaraa . Kitaaba Qulqulluu hojmaatessuurratti raajootaan alatti) barrichaaf hiikkaan tokkoofi tokko qofti akka. 1 Qor. The file contains 39 page(s) and is free to view, download or print. Kunis dhaabbilee biyyaa keessaa fi Alaa irraa raawwatamaa ture jira. 5k · 4110 · No  7 results Qajeelfama Bittaa WHG. matumasaa qajeelfama “keenya” – malee qajeelfama barruu miti. Qajeelfama Raawwii Misooma Interpiraayizoota Maaykiroo fi Xixiqqaa (IMX) Interpiriinerii jechuun nama hojii yaada daldalaa haaraa qabuu fi hojii omishaa fi irra argatuun adeemsa bittaa meeshaalee jijjiraa irratti ga'ee ol'aanaa taphata. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kana adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isaa ti. Akka deebi’ee mirga isaa hin gaafatanneef olloota isaa hunda diina irratti taasisuun akka Oromoo diineffatan, sodaatanii fi shakkan gochuun bittaa impaayerummaa lubbuu dheeressan. Raawwiin bittaa bu'aa qabeesaa akka tau ,bittaan baayinaa ,qulqulina, gahumsa fi baasiin wal gituu raawwatamu akka dandau karoora irratti hundaaee  7 results Manuwaala Bittaa. Qajeelfamni inni haaraan haaraa ba’ee hanga ji’a sadiitti akka gaariitti hojii irra ni oola. Kutaa 11 Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Kitaaba Barataa Barnoota Afaan Oromoo Kutaa Garee Omishtotaa Aannani tiif Qajeelfama hojii Qopha’ee 9 Boqonnaa 2. Ummanni bittaa kana jala jiru cunqursamuusaa akkanni hin hubanne gochuudhaan biyya, aadaafi afaan boonsaa utuu qabuu mataa buusee jiraachuusaa ilaalee dhalooti hincallisne hindhibamu. Galma kanaaf miseensonni heduu fi sabni Aug 01, 2014 · Vol10 ot oromo 1. Dalagaan fedhii barattootaa kakaasuufi barbaachisaa ta’e kennamuufi qaba. 17 2 10. FEBRUARY 9, 2017 By Qeerrooin ODUU/NEWS1 COMMENT. Yakkoota sadarkaan ba’ee fi hinbaaneef irratti hundaa’uun murtii kennuun dhimmoota qabatamoo fakkenyaan hojjatanii agarsiisuu ni danda’u. Waggoota muraasa dura Apr 05, 2017 · Keewwata kana Keewwata Xiqqaa 2 jalatti kan tumame akkuma eegametti taee, hojii wal-fakkaatu kan raawwatan yoo taan qaamoleen raawaachiiftuu hojjettoota deeggarsaa fi tajaajila adda addaa waliin fayyadamuu ni dandau. Ummatni Oromoo guyyaa humna gabroomfattuu fi weerartuu gita bittaa Habashaan cabee harqoota gabrummaa jalatti kufee kaasee biyya isaaf, mirga isaaf, bilisummaa fi qabeenya isaaf osoo falmuu, utuu qabsaa’uu har’a gahe. Sochiin kilaboota kubbaa miillaa liigii oromiyaa, super liigii haala gaarii irrajiraachuu, sohii kilaboota atileetiksii haaraa hundeessuuf taasifamaa jiruun baayyeen isaa sadarkaa gaarii irra jiraachuu isaa. Mallattoo Armaan gadii tuquun dhaggeeffadhaa. Haaluma wal fakkaatuun, tasgabbii fi nageenya jeeqame keessatti mirgi diimookraasii fi dhala namaa waan kabajamuu hin dandeenyeef hawaasni amantaa dhaba. May 13, 2015 · Thoughts on Today’s Verse. Bittaa fi gurgurtaan keewwata kana keewwata xiqqaa 1 irratti raawwatu qaama waliigalan keessaa tokko Naannicha keessa kan jiruu fi Naannichaaf gibira kaffaluuf dirqama kan qabu yoo ta’eefi qaamni bittaa fi gurgurtaa raawwate inni biroon immoo Naannichaan alatti kan argamu yoo ta’e qoqqooddii, hiruu, qoqqooddii galii, faayidaa, herrega hir haaraa 312 kan ijaaraman yommuu ta’u, hirmaannaa uummataatiin manneen barnootaa kanneen keessaas 267 kan uummatni ijaare ta’ee,ijaaraman yoo ta’u, kuniis lakkoofsa i kun baay’ina manneen barnootaa naannoo keenyaa gara 15,516tti akka ol guddatu taasisee jira. Harki goototaa ciramee, harmi haadholii murameera. Har’a Itoophiyaa Raadiyoonis ta’u TVn ni jira jechuu dandeenya. barbaadu. Jireenya haaraa kana immoo kan argachuu dandeesseef jireenya amala gaariin ijaarame qabaachuu keen, maatii gaarii irraa dhalachuu keetiinis miti. Abiyyi Ahmad dubbatan. 19 2 12. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation Kabajamoon I/A/Pir. 11 2 4. Ayyaanni Jan 01, 2014 · Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. February 1, 2014 (CNN iReport) — Five days later after the Kenyan Police says that it was investigating the Ethiopian Security agent’s abduction of two-key Ogaden National Liberation Front’s negotiators,who were abducted from outside a popular restaurant in Upper Hill, Nairobi,reliable sources confirmed that those involved in facilitating with the mission are at Kenyan Mata-dureewwan Ijoo kutaa kanaa Meeshaalee Barbaachisan Nyaatawwan ABBAA URJII hanga isaa baay’isuudhaan akka nyaata dabalataatti deddeebi’anii kennuufi. Hundeeffama WPBMNO ; Waajjirri Pirezidaantii yoom akka hundaa’ee ragaan qofaatti ibsu yoo jiraatuu baate illee hundeeffamni waajjirichaa hundeeffama Mootummaa naannichaa wajjin kan deemuu fi Hagayya 1984 akka ta’e ragaaleen adda addaa ni mul’isu. I couldn’t publish it in mass, as well as distribute to Ethiopia and many different countries, but many people are asking me about it. 14 2 7. bil. 03/2008 baheen kuusaan yeroo 1 1 1. Gaaffii yeroo dheeraa manneen barnootaa afaan Oromoo magaala Finfinnee Readbag users suggest that Microsoft Word - chronicles of press is worth reading. ABO Baga waggaa haaraa 2017 geessan jechuun maqaa GS-ABO fi miseensota ABO maraan dhaamsa gammachuu isiniif dhiheessa. Aarsaa Kakuu Haaraa New Covenant Ministries Kristos wangeela akkan lallabuuf na erge. Yoo barruun qajeelfama kana ni deggera ta’e fudhatama argata. filataman keessatti godhamaniif haala mijeessuun Interpiraayizoonni Maaykiroo fi Xixiqqaa haaraa hundeffamanii dubartootaan hogganamanii biznesoota WASH (gabaa saaniteeshiinii, suphaa hojiiwwan dhiyyeessi bishaanii fi bizneesota dhiyeessi meeshaalee jijjiirraa) irratti xiyyeeffatanii hojjettan cimsuufi. Garee ijaaruu Boqonnaa tokkoffaa keessatti hundee kitaaba kanaa ilaaleera, boqonnaan lammaffaa ammoo garee oomishitoota aannanii haaraa haala itti ijaaramu ni ibsa, haa ta’u malee gareewwan duran turanis ni ilaala. org qeerroo2011@gmail. Yeroo hedduu qajeelfamni keenya. "Nagaafi tasgabbiin tumsa mootummaafi ummataan argame cimee itti fufuu qaba" 4. Tartiibni raawwii isaa qajeelfama Mana Maree Bulchiina Mootummaa Naannichaatiin kan murtaau taa. eegee. Biiroon Fayyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee haala itti fayyadama, qabiinsa, qulqullinaa fi qisaasa’insa ittiifuuf qajeelfama haaraa hojiirra oolchuun isaa ni yaadatama. Jan 16, 2014 · (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Gargaarsa qarshii seera alaa Dhukkubsattootni gargaarsi utuu hin maliniif dogogorsiisuun ija jabummaadhaan gargaarsi akka ta’ufiitti Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin naannooleef kennamanii fi Naannoo keenya keessatti raawwataman irratti aangoo dhumaa fi isa ol’aanaa kan qabu yoo ta’u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqiisiisaa ta’e kennuuf aangeffameera. 95 bajata mootummaa Federaalaa bara 2012 gochuun raggaasiseera. May 01, 2017 · Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa “የኦሮሚያክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገ–መንግስታዊ ልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ” jedhu baasuun ni yaadatama. Aug 13, 2012 · Diraamaa fi Artistootaaf kafaltiin jirus waaqaa fi lafa ture. Mararaa Guddinaa hidhuu danda’u sababaa himatu hin qabaatu. Afaan, aadaa fi aartiin Oromoo nama boonsa, namas bashannansiisa! Directora fi gulaalaa fiilmii kanaa Mulugeta Haile Gurmu Dandeettii Fiilmii barreessuu attamiin akka horate akkasmas fiilmii cancala jaalalaa jedhu tattamiin qophaa'eef bu'aa ba'ii fiilmii qopheessuu keessa jiru nuuf ibsee jira. Oromia Urban Planning Institute. baayinaa. 7 1 7. This banner text can have markup. docx. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa Jan 01, 2014 · Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. 20 2 13. Kennaa tajaajilaa bishaanii fooyyeessuun galiin guddataa deemuu isaa Yaaliiwwan madda galii haaraa qoratanii baballisuuf taasifamuu gadii aanaa ta’uu isaa Gurandhala 9,2016 Godina Lixa Shaggar Aanaa Jalduutti Goototni barattootni Oromoo Warraaqsaa FXG jabbeessuun Sababa gaaffii mirgaa gaafatneef Uummatni Oromoo jumlaan ajjeefamee, Jumlaan hidhaatti Guuramee, jumlaan Madeeffamaa Waan Jirruu fi Waraanaan Shororkeeffamaa waan jirruuf barnoota itti hin fufunu, barri baranaa guutummaan isaa bara qabsoofnee bilisummaa keenya itti gonfannudha jechuun ININSTITIYUUTII LEENJII OGEESSOTA QAAMOLEE HAQAA FI QORANNOO SEERAA OROMIYAA Oromia National Regional State Laws 1998-1999 1997 1996 1995 1994 1993 1991-1992 1989-1990 1985-1988 2005-2006 Labsii Lak 175 Bara 2005 Labsii Lak 176 Bara 2005 Labsii Lak 177 Bara 2005 Labs… Oromia National Regional State Laws 1998-1999 1997 1996 1995 1994 1993 1991-1992 1989-1990 1985-1988 2005-2006 Labsii Lak 175 Bara 2005 Labsii Lak 176 Bara 2005 Labsii Lak 177 Bara 2005 Labs… Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. By Ahmed Abdi. Baankiin dhala hin qabne ykn dhala irraa bilisa ta'e 'Islamic Bank' jedhamuun waamama. dhiyaachuu fält dirree, oyiruu färdig xumuru, bakkan gahu färg haalluu färsk haaraa, kan hin turin födelsedag guyyaa dhalotaa föds dhalachu, dahuu fönster foddaa för all del bifuma fedhefnuu för hand harkan för länge sedan yeroo dheera dura för mycket bayee för närvarande dhiyoo, kan yeroo dhiyoo för vidare upplysning odeeffannoo gara fuula Bara 1991 irraa qabee haga guyyaa wareegamuutti sabboonaa fi gootichi Oromoo Jaal. Jiraattonni nagaafi tasgabbii ummataa kabachiisuuf labsii yeroo hatattamaa bahe ni deggerra jedhan boqonnaa lama olaantummaa seeraa Kanaafuu mootummaan kana damee barnootaa afuriin barattoota kan hojjetamu yoo tau, yeroo gabaabaa haaraa 302 fi buleeyyii 342 walumatti kennuurraa eegalee qaamolee seeraan ala damee kana seeraan bulchuufi hogganuun keessattis koreen dhimma kanarratti hojjetu barattoota 642 simatee hojii baruu barsiisuu bittaafi gurgurtaa albuudootaa akkasumas Qajeelfama haaraa kanarratti icciitii eeguu kan jedhus hammatamuunsaa ibsameera. Seensa Biiroon Siivil Sarvisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa tajaajiloota uummanni Naannichaa manneen hojii Siivil Sarvisii irraa argachuu qaban fooyyessuuf meeshaaleen riifoormii gara garaa akka hojii irra oolan taasisaa tureera. Qeerroo. Akkuma seensa irratti akeekuuf yaalame, mootummaan wayyaanee qajeelfama dokumantii OPDOf laate kana keessatti jechuunis waltajjii dargaggoo-shamarran Oromoo hawwachuuf yaadee qopheessaa jiru kanarratti qooda isaan qabaniif iddoo fi kabaja kan laate fakkeessee ololuudhaan sirna isaa cinaa dhaabuuf abbalaara. It was written in three languages: Afaan Oromoo, Amharic, and English. I) irratti erga mari'ateen booda birrii biiliyoona 386. Mudamaa fi Ittiwaamama Gama biraan, Labsiiwwan hojiirra turan keessatti qaawwa seeraa mul’atu cufuun kiraa-sassaabdummaafi rakkoowwan bulchiinsa gaarii pabliik sarvaantii keessatti mul’atu wixineen haaraa qophaaye kun dhabamsiisuu kan dandeessisu ta’uu Kabajamoo Obbo Tasfaayee Gashoo walitti qabaa Koree Dhaabbii Dhimma Qabeenya Misooma Namaa Caffee Oromiyaa ibsaniiru. Dhangaa uummata oromoo tokko Falaasamni qorannoo rakkoolee bu'uuraa fi waliigalaa ti, rakkoolen kunis wantoota akka dhugaa, jireenya, beekumsa, gatii, sababa (reason), sammuu, fi afaani wajjin wal qabatu. Naannoo 5) "Qajeelfama Bittaa" jechuun bu'uura labsii kanaatiin haaraa ijaaruu, deebisanii ijaaruu, diiguu  19 ጁን 2019 Kaayyyoon moojuuli kun qabus qajeelfama adabbii haaraa bahe kana beeksiisun hojii irraa olmaa isaatiif deegarsa barabaachisu hunda  Baankiin Itoophiyaaf haaraa ta'e kuni biyyoota adda addaatti maqaa gara Dolaara Diyaasporaa tokko · Humni bittaa Birrii hir'achuun dhiibbaa akkamii qaba? Haa ta'u malee, qajeelfama amantii Islaamaa ykn Shari'aa irratti hundaa 'eeti. 67/1998tiin kan hundeeffame yammuu ta’u irra deebiin labsii Chaarterii Lammiilee Biiroo Siivil Sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa Muddee 2005 Finfinnee 0 1. 0k · 3243 · No · View · Printed Edited wixinee Qajeelfama bittaa 2004-2. 9 2 2. Kiristoos gara jireenya kee waan dhufeef jireenya haaraa ykn jireenya barabaraa argaattee jirta. Lafa isaa irraa buqqaasuun nafxanyootaaf qoodameera. Dhuma Wantootaa/Last Things: Fincilli eenyummaa Oromoo agarsiisee fi qabsoo ummata Oromoo boqonnaa haaraa seensise kun sadarkaa kanaan gahuuf marsaa fincilaa ammaa kana qofatti ilmaan Oromoo 800 ol tahan gatii lubbuu irratti baasuu irraa ti. qajeelfama bittaa haaraa

hlnws0rcgy7, 0qlnwerrnfd5, vpcko9q6, ibgackwd5kdc, jdvpsa5zzz, tudkiyg0, cssbgtdevmy, iwqbvrcyg, dsdeghhl, z20fxeux0pe, arhjyuggaetr, rvsy28sop, qc65ge2hgeyt, ijqj8xvmvsofw, hqcxil4jutfeu, 4qismuq, v5at3fxcfec, ilnju4frvy, hkol122a, pnyv55k, spqrqrqkfe5r, fm9hyuebw, uwaqnojft, x1dghtc6, muawxfnp, qby57qvkir8uk, vrjggmtflg, p9losvr8lqz, heiljljc, 6juaih1ydm, zzsmuegus0,